Ing. Stanislav Šec

Alternativní text

O mně

Ing. Stanislav Šec

Jsem 12 let manželem své milé ženy. Jsem hrdý táta 3 synů a jedné dcery. Jako místostarosta v Plzni 3 usiluji o proklientskou modernizaci úřadu. Důležitá je pro mě i nová nabídka služeb pro rodiče, děti a seniory.

Rodina je základ státu!

Mám rád Šumavu, ale ještě více Brdy. Není většího relaxu než si vzít batoh a vyrazit v dobré partě na túru do lesů. Miluji přírodu a chci aby byla nádherná i pro moje děti.

Příroda je dar!

Jsem živnostník bez zaměsnanců nebo chcete-li programátor na volné noze. Soustředím se od roku 2008 na vývoj uživatelsky přívětivých webových aplikací. Proto mě štve, jak s námi stát zastarale a nesrozumitelně komunikuje. Úředničtině nerozumí mladí natožpak senioři. Aplikace státní správy nějaké máme. Jsou vytvořené jako kdyby každý byl programátorem jako já. Musíme zajistit, že úřady a pochopitelné zákony budou pomáhat i nám bez právního vzdělání.

Když jsem byl malý, slýchal jsem od babičky, že naše země byla za první republiky světová špička. Kandiduji, protože věřím, že na to pořád máme a že k tomu mohu pomoci. Jsem přesvědčený, že základním stavebním kamenem společnosti je rodina. Vzdělané a dobře vychované děti jsou nadějí pro dobrou budoucnost.

Vím, že rodiče k dobré výchově dětí potřebují mít peníze, čas a energii. Věřím, že nízké daně jsou chytřejší řešení než sociální dávky. Věřím, že částečné a flexibilní úvazky jsou skvělá možnost pro rodiče malých dětí. Chci snížit odvody zaměstnavatelům, protože i jim se musí tato forma zaměstnávání vyplatit.

>>> Více zkušeností <<<

Vzdělání

 • 2005 – 2008 Magisterské ➱ZČU, FAV Distribuované sítě
 • 2002 – 2005 Bakalářské ➱ZČU, FAV Výpočetní technika
 • 1998 – 2002 Středoškolské ➱SPŠ Chomutov, Výpočetní Systémy

Pracovní zkušenosti

Veřejná činnost

 • Od roku 2019 člen zastupitelstva města Plzeň
 • Od roku 2018 místostarosta obvodu Plzeň 3
 • Od roku 2017 člen rady městského obvodu Plzeň 3
 • Od roku 2014 člen zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3

Komise rady Plzeňského kraje

 • 2017 - 2020 komise pro otevřený kraj

Výbory města Plzně

 • 2014 – 2016 finanční výbor

Komise rady města Plzně

 • 2019 - 2021 komise pro eGovernment
 • 2014 – 2016 komise majetková
 • 2008 – 2010 komise pro partnerská města a evropské záležitosti
 • 2008 – 2009 komise pro administrativně informační systém

Výbory městského obvodu Plzeň 3

 • 2014 – 2018 předseda finančního výboru

Komise městského obvodu Plzeň 3

 • 2014 – 2018 komise pro otevřený a transparentní úřad
 • 2014 – 2017 komise investic a údržby
 • 2008 – 2010 komise pro kulturu

KDU-ČSL

 • Od roku 2017 člen celostátní konference
 • Od roku 2017 předseda městského výboru Plzeň-město
 • Od roku 2014 – 2017 místopředseda okresního výboru Plzeň-město
 • Od roku 2011 člen krajského výboru
 • Od roku 2009 předseda obvodního výboru Plzeň 3
 • Od roku 2008 člen okresního výboru Plzeň-město
 • Od roku 2005 člen KDU-ČSL

Můj program

Rodina

Rodinna je základ státu!

Digitalizace

Digitalní Česko!

Zákony

Srozumitelné zákony pro všechny!

SPOLU PRO ZDRAVOU RODINU = RODINÁM SE U NÁS MUSÍ DAŘIT!

Pro rozvoj naší společnosti je nejdůležitější stabilní rodina. Proto rodinám chceme napomoci zvládnout všechny výzvy, před kterými v dnešní době stojí. Střední třída je základem společenské a ekonomické stability země. Chceme maximálně zjednodušit život všem, kdo poctivě pracují, a současně nabídnout cílenou pomoc těm, kteří si ji nedokážou zajistit sami.

PRO SPRAVEDLIVOU RODINNOU POLITIKU

Oceněním a podporou rodiny ve všech přirozených funkcích v průběhu celého života.

Sladěním rodinného a profesního života, aby zbylo více času pro výchovu dětí a péči o blízké.

Podporou pracujících rodičů zvýšenými daňovými slevami na děti.

Jednoduchým systémem sociálních dávek, o které lze žádat elektronicky.

Spoluprací jednotlivých úřadů, kolují data nikoliv papíry nebo občané.

Pravidelnou valorizací rodičovské v názvaznosti na průměrný plat v ekonomice.

Podporou zkrácených úvazků a prací z domova, kdy stát jako zaměstnavatel jde příkladem.

Zavedením daňové úlevy pro matky a pečující osoby po návratu do práce.

Rodičovským příspěvkem, který budou moci dostávat i prarodiče, pokud se ocitnou v situaci, kdy to je potřeba.

Podporou rozvoje služeb pro rodinu a domácnost, kdy náklady budou daňově uznatelné.

Zachováním dětských skupin a podporou dalších služeb péče o nejmenší děti.

Zajištěním dostatečné kapacity pro školní kroužky a jiné aktivity po vyučování.

Přejmenováním MPSV na Ministerstvo pro rodinné, sociální a pracovní věci.

PŘEDCHÁZEJME SLOŽITÝM SOCIÁLNÍM SITUACÍM A POMÁHEJME TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ AKTIVNĚ ZMĚNIT SVŮJ ŽIVOT.

SPOLU PRO CHYTRÝ STÁT = MÉNĚ ZDLOUHAVÉ BYROKRACIE

JEDNODUCHÝ STÁT, KTERÝ TĚŽÍ Z INOVACÍ.

Veřejná správa je služba občanům a podnikatelům. Tuto službu musíme zefektivnit a digitalizovat, abychom srovnali krok se službami v soukromém sektoru. Každý občan si ale bude moci vybrat, jakou formou chce se státem komunikovat – digitální i osobní komunikace bude možná. Stávající zákon o právu na digitální služby, na němž jsme se aktivně podíleli, tyto principy garantuje, a proto jej do puntíku naplníme.

Zeštíhlíme státní správu, protože je tu stát pro občany a ne naopak. Zvýšíme důvěru v transparentní rozhodování úřadů. Stát v této oblasti zodpovídá především za kvalitní legislativu. Inovace vznikají přirozeně v soukromé sféře a naším úkolem je, aby transparentně posunuly dopředu i veřejný sektor.

POSUNEME STÁTNÍ SPRÁVU DO 21. STOLETÍ

Propojením systémů, tak že neustále nebudete muset vyplňovat totéž.

Automatickým souhlasem úřadu po uplynutí stanovené lhůty.

Dostupnějším vysokorychlostním internetem na celém území ČR.

Možností 100 % elektronicky komunikovat se státem.

Občanským průkazem, který bude klíčem ke všem elektronickým službám státu

DŮSLEDNĚ NAPLNÍME KATALOG SLUŽEB VEŘEJNÉ SPRÁVY

Urychlením rozvoje Portálu občana a podporou rozvoje Portálu podnikatele. Z obou služeb se stanou digitální brány do veřejné správy.

Rozšířením funkce CzechPOINTu. Stane se z něj přátelská univerzální podatelna pro všechny, kdo se státem nechtějí komunikovat online.

Zprovozněním systému, který bude občany včas informovat o končící platnosti všech průkazů, osvědčení, rozhodnutí a jiných dokumentů.

ZAJISTÍME PŘÁTELSKOU A EFEKTIVNÍ VEŘEJNOU SPRÁVU

Zrušením zbytečných agend.

Zjednodušením systému veřejných zakázek, zejména u komoditních výrobků a služeb.

Zjednodušením nákupu a sdílením technologických řešení a IT služeb ve státní správě.

Preferováním moderních řešení (např. cloud computing) a obranou, aby se stát nevýhodně upsal jednomu dodavateli (vendor lock-in).

Vytvořením jednotného digitálního tržiště, kde budeme nakupovat digitální technologie a služby pro veřejný sektor (podobně jako se to osvědčilo v Británii).

Zjednodušením dotačního systému. Zprovozníme portál jednotného přehledu dotačních možností. Budeme pravidelně vyhodnocovat, jestli stát o dotacích a veřejných zakázkách rozhoduje transparentně.

Vytvořením digitální technické mapy České republiky, kde budou dostupná všechna data o území. Zajistíme její aktualizaci a sdílení mezi veřejným a soukromým sektorem.

DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE

Odstraněním všech překážek, které brání zavedení mobilních sítí 5G a rozvoji datové infrastruktury (zrychlení internetu, internet věcí apod.).

Stabilním, rychlým a cenově dostupným internetovým připojením v každé domácnosti.

Posílením významu informační a kybernetické bezpečnosti v bezpečnostní politice státu (NÚKIB, armáda, zpravodajské služby) při zachování práva na soukromí a svobodu jednotlivce.

Navýšením zdrojů na obranu proti kyberútokům na citlivá místa (kritická infrastruktura, nemocnice, úřady, školy).

Podporou výukových programů digitální a informační gramotnosti, např. pro seniory.

Tvorbou Národního katalogu otevřených dat, otevřeme data soukromému sektoru a neziskovkám a přizveme je, aby se podílely na rozvoji digitálních služeb státu.

SPOLU PRO REFORMU STÁTU A PRÁVA = SVOBODA PROJEVU, OCHRANA ÚSTAVY ČR.

Za základ demokratické společnosti pokládáme názorovou pluralitu a právo na svobodu projevu. Budeme rozhodně bránit jejich svévolnému omezování ve veřejném i digitálním prostoru.

Naše země potřebuje konzervativní přístup k Ústavě ČR a Listině základních práv a svobod. Ústava musí být garancí demokratického vývoje naší země a garancí ochrany hodnot, na kterých stojí naše civilizace. K případným změnám ústavních zákonů budeme přistupovat s patřičným respektem. V neposlední řadě zajistíme větší provázanost českých zákonů včetně vztahů k evropské normotvorbě.

SPRAVEDLIVÝ STÁT, EXEKUCE A BOJ S KORUPCÍ

Každou novou povinností, která znamená zrušení dvou stávajících.

Zrušením nejméně 20 % regulací, zákonů a vyhlášek (např. školení o bezpečnosti práce u nevýrobních podniků nebo povinné lékařské prohlídky pro zaměstnance v kanceláři).

Snadnějšími volbami.

Stát a veřejná správa budou plnit zákonné lhůty. „Fikce souhlasu“ zajistí, že s uplynutím zákonné lhůty se žádost automaticky schválí.

Principem osobní odpovědnosti na všech úrovních rozhodování.

Pravidlem 3P proti korupci: prevencí, průhledností, postihem.

Ochranou práv účastníků soudních řízení.

Zavedením posouzení dopadu legislativy (zejména vládních návrhů) na rodinu. Každý návrh získá skóre „FIA“ (Family Impact Assessment)

Rozšířením možností alternativních trestů, prevence a potlačování recidivy. Odlehčením věznicím a urychlením návratu odsouzených do normálního života.

Prioritním zaměřením na problematická exekuční řízení a insolvence se zvláštním respektem ke slabším (senioři, invalidé, mladiství). Dluhy se mají platit, ale nikomu nepomůže, když se z dlužníků stanou doživotní nevolníci.

Funkční ochranou dlužníků i věřitelů.

Přípravou změn volebního systému do komunálních voleb, které povedou k jasnější odpovědnosti vůči vůli voličů, nikoli však formou přímé volby starostů.

Ukončením byrokratických postupů v Česku.

Definováním zásadních nepřekročitelných mantinelů pro jednání státu i občanů, jako je například ústavní ochrana vody.

Principem „kvalita před kvantitou“.

Úpravou každého zákona po 5 letech, který by se buď upravil, nebo zrušil.

Můj sen

 • Sním o tom, že naše země bude vzkvétat bez každoročního zadlužování.
 • Sním o tom, že úřady se modernizují a budou sloužit lidem.
 • Sním o tom, že všechna komunikace se státem bude možná vždy i elektronicky.
 • Sním o tom, že statistické údaje si stát opatří ze svých databází a nebude utrácet milardy za zbytečné sčítání lidu.
 • Sním o tom, že budeme mít jednoduché a srozumitelné zákony, že právní řád nebude zaplevelený přežitým balastem.
 • Sním o zemi, kde naše děti budou chtít žít, protože budou mít dobrou práci a dostupné bydlení.
 • Sním o zemi, která je orientovaná na západ, ale dobré vztahy má se všemi partnery.
 • Sním o zemi, kde je kvalitní vzdělání samozřejmostí stejně jako zdravotnictví.
 • Sním o zemi, kde policie pomáhá a chrání a armáda má úctu a respekt.
 • Sním o zemi, kde se lidé nemusí obávat ze sociálního ani jiného důvodu přivést na svět své potomstvo.

Proč spolu?

Logo SPOLU
Ing. Stanislav Šec
 • Je čas spojit síly a zkušenosti pro společné hodnoty.
 • Je čas spojit rozdělenou zemi.
 • Je čas na skutečnou politickou vizi.
 • SPOLU pro spokojené rodiny, zdravé životní prostředí a vzdělané děti.
 • SPOLU pro ekonomicky zdatné Česko.
 • SPOLU pro právní stát a západní hodnoty.
 • SPOLU dáme Česko dohromady!

Videa